VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022 - INFORMACE PRO VOLIČE

 

V pondělí 17.10.2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Borová.

Starostkou byla zvolena : Lenka Tlustá Mgr.

Místostarostou byl zvolen: Marek Schauer

Radní: Lenka Tlustá Mgr., Marek Schauer, Oto Brokl, Radovan Nekvinda, Václav Stodola Ing.

Zastupitelé: David Hejduk, Helena Lossmannová, Květuše Jelínková Mgr., Pavel Tlustý Bc., Petr Krčil, Petr Kučera Ing., Radek Sauer, Šárka Žembery DiS., Václav Ridl Ing., Vratislav Honzálek Ing.,

Předsedou Finančního výboru: Ing. Petr Kučera

Členové Finančního výboru: Helena Lossmannová a Ing. Václav Ridl

Předsedou Kontrolního výboru: Ing. Vratislav Honzálek

Členové Kontrolního výboru: Petr Krčil a Radek Sauer

 

Výsledky voleb:

 

Volby se konají ve dvou dnech:

v pátek 23. 9. 2022 - od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
v sobotu 24. 9. 2022 - od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


Sčítání hlasů proběhne v sobotu 24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.

Hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí pro volby do zastupitelstev obcí není možné. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.

Právo volit do zastupitelstva obce má:

  • státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

            totožnost prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR

  • státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhne věku 18 let, má v den voleb v této obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal nejpozději do 21. září 2022 obec dle místa svého pobytu o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

totožnost prokáže platným průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu

Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu),
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa),
  • výkon vojenské základní nebo náhradní služby nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.

 

Stálý seznam voličů a jeho dodatek pro voliče s trvalým pobytem v Borové (v případě státních občanů jiného členského státu EU i s přechodným pobytem) vede Obecní úřad Borová. Stálý seznam a jeho dodatek se uzavírají dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin.

 

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena- tj. pouze v Borové.

Žádost je možné vyřídit telefonicky na tel. 461 743 268, 736 633 778, nebo sdělením svého požadavku okrskové volební komisi ve dnech voleb.

 

Hlasování:

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.

Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Do zastupitelstva obce Borová se bude v září 2022 volit 15 zastupitelů.

Volič může na hlasovacím lístku:

  • označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (max. 15 křížků),
  • označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu (tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 15 volených zastupitelů),
  • označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

 V Borové se letos do Senátu nevolí.