MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2024

Platba v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo na účet obce : 128 340 8309/0800 , VS číslo domu, SS 1345 u poplatku na TKo nebo 1341 u poplatku na psa . Částky nesčítat !!!!

 poplatek ze psů je  pro všechny na 100,- Kč za psa

- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je  poplatek 150,-

- od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

poplatek pro rok 2024 je splatný do 31.3.2024.

- poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

- Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 

 SVOZ ODPADU: 

ke svozu odpadu je vydaná nová vyhláška , zde se dočtete o možných osvobozeních od poplatku. V osvobození zůstává každé 3. a další nezaopatřené ( studující=doložení potvrzení o studiu) dítě v rodině a děti narozené v roce 2024, stejně jako poplatníci evidenčně hlášeni na ohlašovně. 

sazba poplatku je 850,- Kč

splatnost  poplatku pro rok 2024 je do 30.6.2024

 

POZOR!!  Pokud bude poplatník žádat o osvobození od poplatku ( za psa i za TKO)  na základě zákona  o místních poplatcích nebo na základě vyhlášky MUSÍ o to požádat, jinak mu osvobození od poplatku nebude přiznáno i když mu náleží.